Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen SEI BELLISSIMA en een cliënt waarop SEI BELLISSIMA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. INSPANNINGEN

SEI BELLISSIMA zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. SEI BELLISSIMA zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. AFSPRAKEN

1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan SEI BELLISSIMA melden.
2. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag SEI BELLISSIMA 100% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt door berekenen.
3. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag SEI BELLISSIMA de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
4. Indien de cliënt bij meer dan dertig minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aankomt, mag SEI BELLISSIMA de gehele afspraak annuleren en toch 100% van het honorarium van de behandeling aan de cliënt door berekenen.
5. SEI BELLISSIMA moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Doet zij dit niet zal de cliënt op de volgende behandeling een korting van 50 % ontvangen.
6. Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 5 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 1. BETALING

1. SEI BELLISSIMA vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op haar website. De vermelde prijzen zijn inclusief de wettelijke 21% BTW en altijd onder voorbehoud van fouten. Prijswijzigingen worden tenminste 30 dagen voor de ingangsdatum vermeld. Aanbiedingen en speciale acties zijn slechts geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van deze behandeling en eventuele producten te voldoen. De betaling kan contant voldaan worden of met een betaalverzoek.

2. Als de betaling anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum op het door SEI BELLISSIMA aangegeven bankrekeningnummer.

Indien een factuur niet tijdig is betaald door de cliënt zal de cliënt, na daartoe door Sei Bellissima te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal de incassokosten en de wettelijke vertragingsrente verschuldigd zijn.

3. Bij het maken van een PMU afspraak zal een aanbetaling van €75,-  ( non refundable ) in rekening worden gebracht. Wanneer de aanbetaling is voldaan zal een definitieve bevestiging van de afspraak aan de cliënt worden verzonden.

3. Indien een factuur niet tijdig is betaald door cliënt heeft Sei Bellissima het recht, voor elke aan de cliënt verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van tenminste € 45,00 ter zake administratiekosten bij de cliënt in rekening te brengen.

4.Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van de cliënt.

 • PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet vóór de eerste behandeling SEI BELLISSIMA van alle gegevens, waarvan SEI BELLISSIMA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. SEI BELLISSIMA neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. SEI BELLISSIMA behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SEI BELLISSIMA zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. GEHEIMHOUDING

SEI BELLISSIMA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, SEI BELLISSIMA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

SEI BELLISSIMA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de SEI BELLISSIMA is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, zwangerschap, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. SEI BELLISSIMA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. BESCHADIGING & DIEFSTAL

SEI BELLISSIMA heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. SEI BELLISSIMA meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. KLACHTEN

1.Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee dagen na ontdekking mondeling als zowel schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van SEI BELLISSIMA.
2. SEI BELLISSIMA moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
3. Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal SEI BELLISSIMA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
4. SEI BELLISSIMA geeft in geen geval restitutie op de behandeling maar zal met een bekoorlijk voorstel de cliënt tegemoetkomen. 
5. Indien SEI BELLISSIMA en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Schoonheidsbranche

 1. GARANTIE


* SEI BELLISSIMA geeft de cliënt 1 dag garantie op de behandeling en 1 week op de producten. Deze garantie vervalt:

* Indien de behandeling die client heeft laten uitvoeren door SEI BELLISSIMA, nadien heeft laten onderhouden dor een andere salon.

*Indien cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

*Indien cliënt andere producten dan door SEI BELLISSIMA geadviseerd heeft gebruikt voor onderhoud.

*SEI BELLISSIMA geeft geen garantie op behandelingen wanneer de aftercare instructies niet of onvoldoende zijn opgevolgd

*Indien client het advies om medische hulp te zoeken binnen 5 werkdagen niet heeft opgevolgd.

 1. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft SEI BELLISSIMA het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 1. RECHT

Op elke overeenkomst tussen SEI BELLISSIMA en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Hallo! Ik ben Lorena

× Stel je vraag via whatsapp